Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Meede 1.1 - Haridustugiteenuste arendamine ja kättesaadavuse tagamine

Soolise võrdõiguslikkuse saavutamise eesmärgiks on haridus- ja tööturu soolise segregatsiooni vähendamine.

Strateegiline eesmärk haridusvaldkonnas: sooliste lõhede vähendamine hariduses (õpitulemustes ja haridusteede valikus), sooliselt stereotüüpsete karjäärivalikute vähendamine, sh tütarlaste suunamine loodus- ja täppisteaduste ning IKT erialadele ja poisslaste suunamine haridus-, sotsiaal- ja meditsiinivaldkondadesse.

Naistele ja meestele võrdsemaid võimalusi tagavad põhimõtted ja tegevused:

1) Soolise võrdõiguslikkuse eesmärke, sh soolise ebavõrdsuse vähendamist hariduses peetakse silmas karjääri ja õppe nõustamismetoodikate arendamisel ning teenuste standardite väljatöötamisel.

2) Välja töötada värbamispõhimõtted Rajaleidja keskustesse, mis aitaksid suurendada neis meestöötajate osakaalu.

3) Rajaleidja keskuste spetsialistide täiendkoolitused käsitlevad vähemusgruppide võrdse kohtlemise teemasid ning soorollide sotsialiseerimise küsimusi.

4) Karjääriteenuste spetsialistide koolitus ja ettevalmistamine, mis tagaks nende oskused ja pädevused hariduse, tööturu, elukutsete senise soolise segregatsiooni käsitlemisel ning varustaks teabega, mis aitaks muuta soostereotüüpseid valikuid, pidades silmas soolise võrdsuse eesmärke (tööturu segregatsiooni vähendamine, ettevõtjate seas naiste osakaalu suurendamine jms).

5) Õppe nõustamisteenuseid pakkuvate spetsialistide teadlikkuse tõstmine soorollide sotsialiseerimisest ning nende mõjust laste käitumisele, õpimotivatsioonile ning identiteedi kujunemisele.

6) Koolitused karjääriõpetuse õpetajatele, mis täiendavad õpetajate teadmisi sooaspektidest hariduses ning karjääri- ja erialavalikutes.

7) Tagasisidet analüüsides pööratakse tähelepanu soolistele aspektidele, tütarlaste ja poiste erinevatele seisukohtadele, probleemidele, motivatsioonile ning arvestatakse nendega teenuste edasiarendamisel.

8) Avalikkusele ja seotud osapooltele suunatud üritustes, metoodilistes juhend- ja teabematerjalides välditakse soolisi stereotüüpe erialade ja ametite tutvustamisel.

9) Rajaleidja portaali liidetakse materjalid, mis selgitavad tööturu soolise segregatsiooni põhjuseid ja tagajärgi ning soolise võrdsuse eesmärke.

10) Karjääri- ja nõustamisteenuste võrgustikku on kaasatud noorte, vähemusrahvuste ja puudega noorte esindajad ja/või huvikaitsjad.