Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Euroopa Sotsiaalfondi määrus (EL) nr 1304/2013

 

Euroopa Sotsiaalfondi määrusega kehtestatakse Euroopa Sotsiaalfondi, sh noorte tööhõive algatuse ülesanded, sotsiaalfondist antava toetuse ulatus, erisätted ja rahastamiskõlblike kulude liigid. Euroopa Sotsiaalfondi ülesanne on edendada tööhõivet ja töö kvaliteeti, parandada juurdepääsu tööturule, toetada töötajate geograafilist ja tööalast liikuvust ning aidata neil kohaneda tööstuslike muudatustega ja jätkusuutlikuks arenguks vajalike tootmissüsteemide muudatustega.

Samuti tuleb julgustada kõrgetasemelise hariduse ja koolituse andmist kõigile ning toetada noorte siirdumist õpingutelt tööle, võidelda vaesusega ja suurendada sotsiaalset kaasatust, edendada soolist võrdõiguslikkust, võrdset kohtlemist ja võrdseid võimalusi. Need tegevused aitavad kaasa liidu prioriteetide saavutamisele majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse süvendamise vallas.

Artikli 2 lõike 1 kohaselt edendab sotsiaalfond muuhulgas soolist võrdõiguslikkust, diskrimineerimise vältimist ja võrdseid võimalusi, aidates seeläbi kaasa liidu prioriteetide saavutamisele majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse süvendamise vallas.

Artikli 3 lõike 1 punkti a alapunkti iv kohaselt toetatakse püsiva ja kvaliteetse tööhõive edendamise ning tööjõu liikuvuse parandamise valdkondliku eesmärgi raames naiste ja meeste võrdõiguslikkust kõigis valdkondades, kaasa arvatud töö saamisel ja karjääri edendamisel, töö- ja eraelu ühitamisel ning võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise edendamisel.

Punkt b alapunkt iii kohaselt toetatakse sotsiaalse kaasatuse edendamise, vaesuse ja igasuguse diskrimineerimise vastu võitlemise valdkondliku eesmärgi raames igasuguse diskrimineerimise tõkestamist ja võrdsete võimaluste edendamist.

Artikli 5 kohaselt (kui see on kohaldatav) esitatakse väljund- ja tulemusnäitajad meeste ja naiste kohta eraldi.

Artikli 7 kohaselt edendavad liikmesriigid soolõimet kasutades naiste ja meeste vahelist võrdõiguslikkust ühissätete määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 7 osutatud rakenduskavade ettevalmistamise ja rakendamise kõigis etappides nii seire, aruandluse kui ka hindamise puhul. Sotsiaalfondi kaudu toetavad liikmesriigid ja komisjon ka määruse artiklis 3 ja eelkõige artikli 3 lõike 1 punkti a alapunktis iv osutatud sihipäraseid meetmeid igas investeerimisprioriteedis, et seeläbi suurendada naiste püsivat osalust ja edu tööhõives ja võidelda nii vaesuse feminiseerumisega, vähendada soolist segregatsiooni ja võidelda sooliste stereotüüpidega tööturul, hariduses ja koolituses, toetada kõigi töö- ja eraelu ühitamist ning hoolduskohustuste võrdset jagamist meeste ja naiste vahel.

Artikli 8 kohaselt edendavad liikmesriigid kõikide inimeste võrdseid võimalusi, välistades diskrimineerimise soo, rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse tõttu, lõimides diskrimineerimise vältimise põhimõtet, nagu on osutatud ühissätete määruse artiklis 7. Sotsiaalfondi kaudu toetavad liikmesriigid ja komisjon ka konkreetset tegevust käesoleva määruse artiklis 3 ja eelkõige artikli 3 lõike 1 punkti b alapunktis iii osutatud investeerimisprioriteetides. Sellise tegevuse eesmärk on võidelda diskrimineerimise kõikide vormidega ja parandada juurdepääsuvõimalusi puudega inimestele, et parandada nende osalust tööhõives, hariduses ja koolituses ning seeläbi parandada sotsiaalset kaasatust, vähendada haridustaseme ja tervisliku seisundi ebavõrdsust ja hõlbustada pakutavate teenuste viimist hooldusasutustest kogukondlikule tasandile, pidades eelkõige silmas isikuid, keda võidakse diskrimineerida rohkem kui ühe tunnuse tõttu.

Vastavalt määruse lisale I esitatakse ühised väljundnäitajad, kiirete ja pikaajaliste tulemuste näitajad osalejate kohta meeste ja naiste lõikes eraldi. Ühised väljundnäitajad juriidiliste isikute kohta sisaldavad muuhulgas ka selliste projektide arvu, mis suurendavad naiste jätkusuutlikku osalust ja edu tööhõives, ning toetatavate mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete, sh ühistute ja sotsiaalsete ettevõtete arvu.