Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja tingimused toetuse andmise tingimuste kehtestamiseks

Määrusega kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse (edaspidi struktuuritoetuse seadus) § 1 lõike 1 punktides 1 ja 3 nimetatud rakenduskavade elluviimiseks nõuded ja tingimused struktuuritoetuse (edaspidi toetus) taotlejale, partnerile ja toetuse taotlusele (edaspidi taotlus), taotluse menetlemisele, taotluse rahuldamisele ja rahuldamata jätmisele ning taotluse rahuldamise otsuse muutmisele ja kehtetuks tunnistamisele, mis peavad sisalduma rakendusasutuse juhi kehtestatavas toetuse andmise tingimuste määruses.

Taotlejal ja partneril peab olema projekti elluviimiseks ja haldamiseks vajalik kvalifikatsioon ja kogemus ning õiguslik, organisatsiooniline või tehniline eeldus vastavalt toetuse andmise tingimuste määrusele (2. peatükk § 2 punkt 6).

Taotluses peab olema kirjeldatud, milline mõju on projekti tulemusel regionaalarengu, keskkonnahoiu ja kliima, võrdsete võimaluste, riigivalitsemise või infoühiskonna eesmärkide edendamisele, kui see on asjakohane (2. peatükk § 4 lõige 1 punkt 7).

Kui taotleja, partner ja taotlus ühes selles kirjeldatud projektiga on tunnistatud nõuetele vastavaks, rakendatakse projektide valimiseks toetuse andmise tingimuste määruses sätestatud valikukriteeriume ja -metoodikat, mis on kooskõlas rakenduskava seirekomisjonis kinnitatuga (2. peatükk § 7 lõige 1).

Määruse terviktekst