Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seadus

 

Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seadus reguleerib Euroopa Liidu struktuurivahendite, Euroopa territoriaal- ja naabruspoliitika koostööprogrammide ning enim puudust kannatavate inimeste jaoks loodud Euroopa abifondi vahendite kasutamist 2020. aastani.

Seaduse kohaselt koostab Rahandusministeerium  koostöös ministeeriumide ja Riigikantseleiga  meetmete nimekirja, mis peab sisaldama teavet ka selle kohta, kas meede või meetme tegevus mõjutab kliima ja keskkonnahoiu, võrdsete võimaluste, infoühiskonna, regionaalarengu või riigivalitsemise eesmärke (STS 3. jagu § 12. lõige 1 punkt 13).

Rakendusasutus, kes vastutab läbiva teema elluviimise eest, kooskõlastab teise rakendusasutuse õigusakti eelnõu, kui vastavalt meetmete nimekirjale mõjutab meede tema vastutusala läbiva teema eesmärke (STS 3. jagu § 13 lõige 3).

Toetatavate tegevuste ja projektide valiku- ja hindamiskriteeriumite kavandamisel peab arvestama ühissätete määruse artiklites 7 ja 8 sätestatud nõudeid: kriteeriumid peavad olema mittediskrimineerivad ja läbipaistvad ning toetama meeste ja naiste võrdõiguslikkust (STS 3. jagu § 14 punkt 11).