Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Üldised projektivaliku kriteeriumid

 

Üldiseid projektivaliku kriteeriume kasutatakse kõikide projektide sh investeeringute kava alusel rakendatavate projektide, rahastamisvahendite ja rakendusasutuste poolt elluviidavate tegevuste valikul.

Vastavalt Ühissätete määrusele (artikli 125 lõikele 3) on nõuded  valikukriteeriumide koostamisele ja rakendamisele järgmised:

i) tagavad selle, et projektid aitavad kaasa prioriteetsete suundade eesmärkide täitmisele ja tulemuste saavutamisele;

ii) on mittediskrimineerivad ja läbipaistvad;

iii) arvestavad ühissätete määruse artiklites 7 ja 8 sätestatud üldpõhimõtteid (võrdsed võimalused, säästev areng ja keskkonnahoid).

Samuti peab antud sätete kohaselt veenduma enne projekti heakskiitmist, et toetuse taotlejal/saajal on haldus-, finants- ja toimimissuutlikkus, mis on vajalik projekti elluviimiseks.

Üldised projektivaliku kriteeriumid on:

1. Projekti mõju meetme eesmärkide saavutamisele

2. Projekti põhjendatus

3. Projekti kuluefektiivsus

4. Toetuse taotleja/saaja (ja partnerite) suutlikkus projekti ellu viia

5. Projekti mõju läbivatele teemadele (regionaalsele arengule, keskkonnahoiule, võrdsete võimaluste tagamisele, ühtsele riigivalitsemisele või infoühiskonna edendamisele). Antud kriteeriumi kasutakse siis, kui see on asjakohane arvestades konkreetse meetme iseloomu.

NB! Kõikide meetmete puhul, kus meetme tabelis on märgitud puutumuseks võrdsete võimaluste edendamisega “jah”, on projektide valikul asjakohane rakendada projektivaliku kriteeriumit “projekti mõju läbivatele teemadele” ja hinnata projekti panust võrdsete võimaluste edendamisse (sooline võrdõiguslikkus, erinevas vanuses inimeste võrdne kohtlemine, võrdsed õigused ja võimalused puudega inimestele, võrdsete võimaluste tagamine sõltumata rahvuslikust kuuluvusest).