Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Läbivate teemade juhend

Rahandusministeeriumi koostatud juhendit tuleb kasutada perioodi 2014- 2020 struktuurivahendite planeerimisel, seires ja aruandluses, meeste ja naiste võrdõiguslikkuse, võrdsete võimaluste ja diskrimineerimise vältimise, sealhulgas puudega inimeste juurdepääsu (ühissätete määruse artikkel 7 mõistes) ning säästva arengu edendamisel (üldmääruse artikkel 8 mõistes).

Struktuurivahenditest toetatavate meetmete ning toetuse andmise tingimuste kujundamisel hinnatakse iga meetme tegevuse (või meetme kui terviku) seoseid läbivate teemadega. Selle kaudu omandatakse ülevaade iga meetme tegevuse puutumusest iga läbiva teemaga ning seejärel kaardistatakse meetme tegevused, mille raames on võimalik ja otstarbekas kujundada toetuse andmise tingimused nii, et meetme tegevus panustab läbivasse teemasse parimal moel.

Juhendmaterjalis käsitletakse ühe läbiva teemana võrdsete võimaluste valdkonda, mis koosneb neljast põhisuunast: sooline võrdsus, erinevas vanuses inimeste võrdne kohtlemine, võrdsed õigused ja võimalused puudega inimestele, võrdsete võimaluste tagamine sõltumata rahvuslikust kuuluvusest.

Seoseid läbivate teemadega ning nende arvesse võtmiseks kavandatud tegevusi kirjeldatakse toetuse andmise tingimuste seletuskirjas, rakendusasutuse tegevuste puhul ka toetuse andmise tingimuste tekstis.

Et läbivate teemade arvesse võtmiseks võetud tegevustest tuleb Euroopa Komisjonile regulaarselt aru anda, on läbivate teemade arvestamise tulemuslikkuse hindamiseks võimalik ette näha eraldi indikaatorid seal, kus see on asjakohane.

Läbivate põhimõtete süsteemseks rakendamiseks tuleb seatud eesmärke ja kriteeriume silmas pidada kõikidel planeerimise, seire ja hindamise tasanditel. Kasutatavad indikaatorid peavad olema kooskõlas läbiva teema eesmärgiga. Eesmärkide täitmist jälgitakse „alt üles“.

Vaata juhendit