Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Sooline aspekt rakenduskava koostamisel

Soolise aspekti lõimimisel rakenduskava koostamise ja rakendamise protsessi tuleks arvesse võtta järgmiseid aspekte:

Rakenduskava prioriteetsete suundade valimise alus on sotsiaalmajandusliku olukorra analüüs, mis peab olema koostatud soolist aspekti silmas pidades ning tuginema soopõhisele statistikale ning sootundlikele indikaatoritele. Soolise aspekti lõimimisest olukorra analüüsidesse vt lähemalt “Valdkonna olukorra analüüs”.

Sotsiaalmajandusliku olukorra analüüs ja SWOT-analüüs on alus investeerimisprioriteetide ja temaatiliste eesmärkide seadmisel (mis mh peavad sisaldama ka meeste ja naiste võrdõiguslikkuse saavutamise eesmärke) ning indikaatorite valimist nende mõõtmiseks (sh indikaatorid, mille alusel hinnata meeste ja naiste võrdõiguslikkuse eesmärkide saavutamise tulemuslikkust ja mõju). Sootundlike indikaatorite valimisest vt lähemalt “Sootundlikud indikaatorid”.

Soolise võrdõiguslikkuse edendamise eest vastutavad institutsioonid ja soolise võrdõiguslikkuse eksperdid peavad olema seirekomisjonidesse kaasatud. Soolise võrdõiguslikkuse edendamise ja soolõime küsimusi tuleb seirekomisjonide istungitel regulaarselt käsitleda, sh tuleb istungitel arutada ja hinnata muuhulgas ka seda, kuidas rakenduskava ellu viies on rakendatud soolõime strateegiat ja edendatud soolist võrdõiguslikkust.

Tulemus- ja väljundindikaatorid peavad olema seatud selliselt, et nad mõõdaksid ka meeste ja naiste võrdõiguslikkuse eesmärkide saavutamist.

Tuleb tagada vajalik soolise võrdõiguslikkuse kompetentsus programmide administreerimiseks ja rakendamiseks.

Tulemus- ja väljundindikaatorid peavad olema seatud selliselt, et nad mõõdaksid ka meeste ja naiste võrdõiguslikkuse eesmärkide saavutamist.

Tuleb tagada vajalik soolise võrdõiguslikkuse kompetentsus programmide administreerimiseks ja rakendamiseks.

Rakenduskava peab sisaldama kirjeldust soolõime strateegia rakendamise kohta programmi ja toimingu tasandil, kusjuures Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavate programmide raames kavandatakse sihipäraseid meetmeid naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamiseks.

Rakenduskava peab sisaldama konkreetsete meetmete kirjeldusi selle kohta, kuidas edendatakse võrdseid võimalusi ja ennetatakse diskrimineerimist soo, rassi või rahvuse, usutunnistuse või veendumuste, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse tõttu. Võrdseid võimalusi tuleb edendada ja diskrimineerimist vältida nii rakenduskava ettevalmistuse, kavandamise kui ka elluviimise ajal ning eriti seoses rahastamisele juurdepääsuga, võttes arvesse mitmesuguste diskrimineerimisohus olevate sihtrühmade vajadusi ja eriti puuetega inimestele juurdepääsu tagamise nõudeid.

Rakenduskavas tuleb sätestada juhtpõhimõtted, millest investeerimisprioriteedi raames lähtutakse toetatavate tegevuste vahel valiku tegemisel. Näiteks eelistatakse projekte, mis panustavad meeste ja naiste võrdõiguslikkuse edendamisse.
Näiteks võib tuua noorte tööhõive suurendamisele suunatud projekti, mis muuhulgas aitab kaasa tööalase soolise segregatsiooni vähendamisele mittetraditsiooniliste karjäärivalikute soodustamise kaudu.

Rakenduskavas on võimalik sätestada hindamiskriteeriumid, mis soosivad läbivate põhimõtete rakendamist.
Näiteks antakse lisapunkte soolise võrdõiguslikkuse eksperdi kaasamise eest.