Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Kontrollküsimustik toetuse andmise tingimuste koostajale

2014-2020 perioodi struktuurivahendite kasutamisel tuleb soolise võrdõiguslikkuse, võrdse kohtlemise ja puuetega inimeste juurdepääsu põhimõtet toetuse andmise tingimustes (edaspidi TAT) läbivalt arvestada. TATis tuleb kirjeldada, milliseid tegevusi plaanitakse ellu viia, et edendada naiste ja meeste võrdõiguslikkust ning puuetega inimeste juurdepääsetavust ja tagada eri vanuses ja rahvusest inimestele võrdsed võimalused tegevustes osalemiseks ja neist kasu saamiseks.  Lisaks tuleb TATi seletuskirjas, rakendusasutuse tegevuste puhul ka TATi tekstis, kirjeldada tegevuste ja tulemuste mõju võrdsete võimaluste läbiva teema eesmärkide saavutamisele.

Läbivate teemade (sooline võrdsus, erinevas vanuses inimeste võrdne kohtlemine, võrdsed õigused ja võimalused puudega inimestele, võrdsete võimaluste tagamine sõltumata rahvuslikust kuuluvusest) edendamisel ja mõju kirjeldamisel tuleb lähtuda Rahandusministeeriumi poolt koostatud juhendmaterjalist „Läbivad teemad valdkonna arengukavas. Juhendmaterjal arengukava koostajale“.

Juhendis on toodud mitteammendav kontrollküsimustik, mille eesmärk on aidata TATi koostajat selle ülesande täitmisel. Küsimused kehtivad nii rakendusasutuse tegevust kui ka avatud taotlemist reguleerivatele TATidele.

Loe edasi juhendist:
Sooline võrdõiguslikkus ja võrdne kohtlemine toetuse andmise tingimustes