EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Soolise võrdõiguslikkuse edendamine projektides

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Soolise võrdõiguslikkuse edendamine projektides

Antud juhend on loodud kasutamiseks projekti rakendajatele igas projekti etapis, et aidata Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondidest rahastatud projektides vältida soolist diskrimineerimist ja edendada soolist võrdõiguslikkust.

Ühiskonnas soolise kihistumise, ebavõrdsuse ja tõrjutuse vähendamiseks ning sotsiaalsete suhete ja sidemete tugevdamiseks tuleb kõigi kavandatavate projekti tegevuste puhul lähtuda sihtrühmasiseste sotsiaalsete gruppide (sh naised ja mehed) vajadustest ja ühiskondlikust staatustest ning arvestada, kuidas kavandatavad tegevused võivad mõjutada nende gruppide liikmete olukorda ühiskonnas, seades eesmärgiks naiste ja meeste võrdsete võimaluste ja võrdõiguslikkuse tagamise.

Projekti puutumus soolise võrdõiguslikkuse küsimustega tuleneb sellest, millised tüüptegevused on meetmes ette nähtud (koolitused, teavitus/kommunikatsioon; otsustuskogude loomine, projektitiimid, seirekomisjonid jms; konsulteerimine, andmekogumine, uuringud; tehniliste vahendite muretsemine, taristu ehitamine jms).

 

Juhend soolise võrdõiguslikkuse põhimõtetega arvestamiseks Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika fondide rahastatud projektides