EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Meede 5.4 – Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Meede 5.4 – Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine

Piirkonna tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamise kava koostamisse kaasatud institutsioonide hulgas on esindatud kohalikud naisorganisatsioonid.

Maakonna arengukava analüüsiosa, sh uuringute tulemused, statistika jms, millele tuginetakse maakondlikus arengukavas kitsaskohtade kirjeldusel ja maakonna valdkondlike teemade vahel valikute tegemisel, sisaldab sotsiaaldemograafilisi andmeid, mis peegeldavad soo ja vanuse lõikes tööhõivet, palgalõhet, erinevusi ettevõtluses, tegevusalades, hariduses jms Nende alusel tulevad ilmsiks probleemid, millele arengukavad tähelepanu pööravad.